Gridview - dropdownbox

Een dropdown in een gridview kun je als volgt vullen:

Voeg een template column toe aan het grid, plaats een dropdown in template column, geef deze een id mee. en zoek deze in het datarowbound event weer op en vul deze met data:

 
protected void bindthedropdownlist(object sender, System.Web.UI.WebControls.GridViewRowEventArgs e)  
{
   if(e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow )
   {
    DropDownList mijnDropDownTwo = (DropDownList)e.Row.FindControl("drpDownParentCat");
    mijnDropDown.DataSource = this.GridView1.DataSource;
    mijnDropDown.DataValueField = "CategoryID";
    mijnDropDown.DataBind();
   }
}

Je kunt ook een ojbect datasource gebruiken om een dropdown te binden en vullen met data, zie volgende asp.net voorbeeld:

 <EditItemTemplate>
<asp:dropdownlist ID="mijnDropDownList" runat="server" SelectedValue='<%# Bind("CategoryName") %>' DataSourceID="ObjectDataSource2" DataTextField="DesthirdCat" DataValueField="DesthirdCat"></asp:dropdownlist>
  </EditItemTemplate>

Hierbij is de select-value de waarde die komt vanuit de datasource waaraan het grid gebonden is, de rest komt uit een aparte objectdatasource.

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!